Utbildning

De som väljer att utbilda sig i programmet kan vara förskollärare, lärare, familjehem, sjuksköterskor, psykologer, specialpedagoger, personal inom socialtjänsten, äldreomsorg, familjehem eller andra yrken där man har mycket kontakt med människor. Det är en kombinerad teoretisk och praktisk utbildning.

Olika utbildningsalternativ

Det finns tre olika alternativ om man vill utbilda sig i programmet Vägledade samspel ICDP.

1. Centrala Bas- och Vägledarutbildningar som hålls i Stockholm. De rekommenderas om det är några få i en organisation som skall utbilda sig.

2. Uppdragsutbildning på Bas- och Vägledarnivå, hålls där organisationen finns. Denna utbildning passar när det är 10 personer eller fler som skall utbildas i en och samma organisation.

3. Utbildningar på andra orter utifrån förfrågan. Vi kommer att hålla utbildningar i Göteborg och Malmö utifrån att flera hört av sig och önskat utbildningar i västra och södra Sverige. När dessa grupper är fulla, sätts datum och de som anmält intresse får inbjudan.

4. Specialistutbildning för psykologer

5. Utbildning i Empatiskt ledarskap

6. Vidareutbildning och certifiering för handledare/utbildare i Programmet Vägledande samspel ICDP för barn och unga

 

Har du frågor kring utbildningar eller vill anmäla intresse till utbildning i Malmö eller Göteborg, kontakta oss på info@icdp.se

Information om utbildningarna

Basutbildning – nivå 1

Basutbildningen presenterar programmets innehåll, dess filosofi och teoretiska grund. Utbildningen omfattar minst 24 timmar, som kan vara hela, halva dagar eller några timmar som fördelas över längre tid. Under utbildningen är deltagarnas praktik och egna erfarenheter en viktig del.

Mål

Programmet Vägledande samspel/ICDP är ett hälsofrämjande program som uppmärksammar det positiva samspelets avgörande betydelse. ICDP programmet är uppbyggt kring åtta samspelsteman fördelade på tre dialoger. Dessa teman baseras på forskning om samspelets möjligheter och den känslomässiga kommunikationens betydelse för barns utveckling. Det övergripande målet med utbildningen är att deltagarna skall inspireras att utveckla och uppmärksamma det positiva samspelet mellan barn och vuxna, barn sinsemellan och mellan vuxna. För att uppnå detta mål innehåller denna del av utbildningen följande:

 • Programmets åtta teman för gott samspel mellan omsorgsgivare och barn
 • Betydelsen av en positiv (om)formulering av barnet
 • Programmets sju principer för ökad lyhördhet i relation till omsorgsgivare
 • Programmets ursprung och spridning
 • Programmets förutsättningar och tillämpningsområden
 • Programmets förankring i FN:s konvention om barns rättigheter
 • Programmets teoretiska förankring i; Anknytningsteori (Bowlby, Ainsworth m.fl), Modern utvecklingspsykologi (Stern, Trewarten m.fl), Förmedlad inlärning (Vygotskij, Feuerstein m.fl) och Affektteori (Tomkins m.fl.)

Utbildningens innehåll och arbetsformer

I programmet används de dagliga samspelssituationerna för att utveckla de vuxnas lyhördhet och känslighet för barns behov. Under basutbildningen är deltagarnas egen aktivitet en viktig del i utbildningen.  Deltagarna kommer därför att:

 • Göra en videoupptagning med sig själva och ett barn eller vuxen i en samspelssituation
 • Diskutera kurslitteraturen
 • Söka och ge exempel på samspelsteman i den egna vardagen
 • Genomföra praktiska övningar utifrån programmet
 • Gemensamt reflektera omkring olika känslouttryck och stämningar på fotografier, i rollspel och berättelser
 • Diskutera aktuella frågor om omsorg och dess kulturella variationer
 • Skriva en kortare sammanställning om sin egen uppfattning av programmet och hur det kan användas på den egna arbetsplatsen eller den egna livssituationen

Litteratur

Bergman, P. (OBS Kommer att utges under 2018, tillsvidare får deltagarna delar av boken för inläsning vid 1:a utbildningstillfället). Dialog och Demokrati – Vägledande samspel i ett samhälleligt och utvecklingspsykologiskt perspektiv. Stockholm: ICDP förlag.

Hundeide, K. (2009). Vägledande Samspel i praktiken: Genomförande av ICDP-programmet. Stockholm: ICDP Förlag.

Wallroth, P. (2010). Mentaliseringsboken. Stockholm: Karneval förlag.

Diplomerad vägledare – nivå 2

Utbildningen omfattar minst 24 timmar och ger en teoretisk och praktisk fördjupning i Programmet Vägledande samspel/ICDP. Utbildningen leder till att du blir diplomerad Vägledare i programmet.

Mål

Målet med utbildningen är att deltagarna ska fördjupa kunskapen om – samt förmedla och reflektera över – innehållet i Programmet Vägledande samspel ICDP. Deltagarna ska utveckla sin förmåga att:

 • Skapa god kontakt med föräldrar och andra omsorgsgivare
 • Förmedla en positiv bild av barn och vuxnas egenskaper och förmåga
 • Stödja och uppmuntra omsorgsgivares lyhördhet och initiativ
 • Aktivera omsorgsgivare i förhållande till Programmet Vägledande samspel ICDP: s åtta samspelsteman och tre dialoger.
 • Uppmuntra och bekräfta positiva sidor hos omsorgsgivarens nuvarande tillämpning
 • Stödja och vägleda omsorgsgivare att verbalisera och medvetandegöra sitt samspel
 • Vägleda föräldrar och/eller andra omsorgsgivare i grupp
 • Tillägna sig en personlig förmedlingsform av programmet
 • Uppmärksamma och förmedla respekt för kulturella olikheter

Utbildningens innehåll och arbetsformer

För att godkännas i utbildningen till diplomerad Vägledare i Programmet Vägledande samspel ICDP behöver deltagarna fullfölja följande arbetsmoment:

 • Vägleda en grupp av omsorgsgivare (arbetsgrupp, föräldragrupp eller dylikt) på minst 4 personer vid minst fem tillfällen utifrån de sju principerna för ökad lyhördhet
 • Föra kontinuerliga dagboksanteckningar (loggbok) över arbetet med gruppen
 • Uppmärksamma och diskutera egna och andras samspelserfarenheter
 • Illustrera dessa och andra övningar genom berättelser, rollspel eller video
 • Praktisera empatiövningar och omformuleringar
 • Uppmärksamma och diskutera kulturella olikheter i närmiljön
 • Skriva en sammanfattande rapport med personliga reflektioner om;
  a) arbetet med att vägleda en grupp,
  b) erfarenheter av övningar och utbildningsmoment
  c) personlig utveckling/fördjupning under utbildningen 

Litteratur

Edenhammar, K. (2015). Berättelser – Femton år med Programmet Vägledande samspel/ICDP i Sverige. Stockholm: ICDP Förlag.

Hart, S., & Schwartz, R. (2010). Från interaktion till relation. Stockholm: Liber.

Westmark, P. (2014). Goda berättelser och gyllene ögonblick. Stockholm: ICDP Förlag.

Något av följande 2 alternativ:

Alternativ 1. Smidt, S (2010). Vygotskij och de små och yngre barnens lärande. Studentlitteratur.

Alternativ 2. Partanen, P. (2008). Från Vygotskij till lärande samtal.  Sanoma Utbildning.

Valfritt häfte beroende på målgrupp:

 • Vägledningshäfte 0-5, 6-12 eller 13-18 år
 • Vägledningshäfte för dig som arbetar inom förskolan
 • Empatiskt ledarskap – Vägledning för ledare

Nivå 3 – utbildning till utbildare/handledare i programmet

Utbildning till utbildare/ handledare i Programmet Vägledande samspel ICDP startar en gång per år. Deltagarna ansöker till Stiftelsen ICDP- Sweden:s styrelse om att få delta. Styrelsen beslutar om antagande utifrån utbildning, yrkesutövning, lämplighet och motivation. Påbörjad utbildning på nivå 3 kan ske först efter avslutad utbildning på nivå 2.

Mål

Målet med utbildningen är både teoretisk och praktisk. Ett mål är en fördjupad kunskap i programmets teoretiska bakgrund som deltagarna ska kunna reflektera över och förmedla. Ett annat är att bedriva utbildningar på nivå 1 och nivå 2 i enlighet med Vägledande samspels ICDP:s intentioner. Deltagarna behöver också kunna reflektera och diskutera sin egen roll som handledare både under utbildningen och under sin fortsatta roll som utbildare/handledare.

Utbildningens innehåll och arbetsformer

För att godkännas i Utbildningen till Utbildare/handledare i Programmet Vägledande samspel ICDP behöver deltagarna fullfölja följande undervisningsmoment.

Utbildningen genomförs under 4 terminer som inleds med:

 • En fördjupning av teorin med egna reflektioner som sammanfattas i text
 • Upprättandet av egna kursupplägg för nivå 1 och 2 utbildningar
 • Att se och reflektera över sig själv i rollen som handledare/utbildare

Därefter genomförs en praktisk del med:

 • Göra videoupptagningar av egna utbildningsinsatser på nivå 1 och nivå 2
 • Att upprätta och föra loggbok över den egna utbildningsinsatsen på nivå 1 och 2
 • Beskriva och återföra egna erfarenheter till utbildningsgruppen

Handledaren och stiftelsen ICDP Sweden tecknar ett samarbetsavtal som löper tre år i taget.

Litteratur

Hundeide, Karsten. (2006). Sociokulturella ramar för barns utveckling – barns livsvärldar. Studentlitteratur: Lund.

Hundeide, K. (2009). Vägledande Samspel i praktiken: Genomförande av ICDP-programmet. Stockholm: ICDP Förlag.

Ryden, G., & Wallroth, P. (2008). Mentalisering: Att leka med verkligheten. Stockholm: Natur och Kultur.

Säljö, R. (2015). Lärande. En introduktion till perspektiv och metaforer. Malmö: Gleerups Utbildning AB.

Wennerberg, T. (2013). Själv och tillsammans: Om anknytning och identitet i relationer. Stockholm: Natur & Kultur.

Specialistkurs för psykologer

Hälsofrämjande psykologiavseende samspelskvalitén i omsorg, pedagogik och vård. Totalt fyra heldagar.

Kurskod: AKO333

Område:

Kursen är ackrediterad som fördjupningskurs inom området Hälsopsykologi samt Pedagogisk psykologi som 1 av 6 specialistkurser.

Kursen kan också komma att tjäna som specialistkurs för andra inriktningar som breddkurs. Detta blir en bedömning utifrån hur kursen förhåller sig till vilka övriga kurser den blivande specialisten gått.

Kursens syfte:

Kursens riktar sig till psykologer som med vägledande och handledande insatser har direkt eller indirekt kontakt med omsorgspersoner. Med omsorgspersoner avses föräldrar, pedagoger i förskola och skola, personal på BVC MVC, personal inom socialtjänsten och familjehem.

Kursens syfte är att stärka omsorgskvalitén för barn och andra i behov av omsorg. Detta görs genom att fokusera att stödja omsorgspersonens lyhördhet och anpassning till omsorgstagaren i tre dialoger; den emotionella, den meningsskapande och den reglerande dialogen. Dessa dialoger antas ligga till grund för att utveckla en empatisk kommunikation som stödjer barnets emotionella, kognitiva och sociala utveckling.

Kursen är nära kopplad till Programmet Vägledande samspel ICDP (International Child Development Programme), vilket är ett internationellt hälsofrämjande basprogram. Programmet har stöd sig på anknytnings-, intersubjektiv och sociokulturell teori och forskning. En uppföljning (6 – 12 månader), visade att föräldrarna efter att ha deltagit i ICDP-programmet hade bättre föräldraförmåga, mindre ensamhet och en tendens till bättre strategier i sitt föräldraskap än en kontrollgrupp ([1]Skar, et al 2015).

Lärandemål:

 • Att tillägna sig teoretisk kunskap om betydelsen av generella/universella hälsofrämjande interventioner för psykisk hälsa och utveckling.
 • Att reflektera över programmet Vägledande samspel ICDP:s etiska kärna och filosofi.
 • Att utifrån programmets tre dialoger kunna tillämpa samspelsanalys av kommunikationen mellan omsorgsperson och omsorgstagare.
 • Att tillägna sig förståelse för den sociala kontextens betydelse för barn och vuxnas psykiska hälsa och utveckling.
 • Att tillägna sig kunskaper i centrala delar av anknytnings-, intersubjektiv och neuroaffektiv teori.
 • Att tillägna sig kunskaper om motivation och lärande i ett sociokulturellt perspektiv.

Kursens innehåll:

Kursens består av föreläsningar, inläsning litteratur samt aktuell forskning, fallbeskrivningar, egna papers, samspelsanalyser med hjälp av video, övningar och diskussioner.

Kursens omfattning och upplägg:

Kursen omfattar 24 lärarledda lektionstimmar uppdelade på 4 heldagar i konferens- eller internatform.

Behörighetskrav:

Leg psykolog. Genomgått basutbildning (nivå 1) och utbildning till certifierad vägledare (nivå 2) och utbildning till diplomerad handledare/utbildare (nivå 3) i programmet Vägledande samspel ICDP.

Specialistutbildning är en del av ordinarie utbildning på nivå 3 i programmet Vägledande samspel ICDP.

Om psykologen redan är utbildad på nivå 3 genomförs specialistutbildningen för psykologer i anslutning till vidareutbildning för handledare/utbildare i programmet.

Examination:

Utbildningen kommer att bedömas som godkänd/icke godkänd. Obligatorisk närvaro på föreläsningar och examination. Endast en dag frånvaro kan kompletteras skriftligt.

Deltagarna skriver ett fyrsidigt paper om den planerade utbildningsinsatsen (nivå 1) med personal som möter föräldrar (MVC, BVC, socialtjänst) eller andra omsorgspersoner (t ex i förskola, skola, behandlingshem). I detta paper ska det finnas en tydlig koppling mellan det praktiska genomförandet och för utbildningen aktuell teori. Uppgiften examineras även muntligt.

Handledningen skall utgå ifrån programmets teman och principer. Kursdeltagarna förväntas vara aktiva i diskussioner och övningar.

Individuell skriftlig examination på teori.

Kursansvarig och examinator:

Kursansvariga: Annelie Waldau, leg psykolog, leg psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi.

Paul Bergman, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare lärare i psykoterapi och doktorand vid Institutionen för Beteendevetenskap och lärande/ avd psykologi, Linköpings universitet

Examinator: Rolf Holmqvist, professor eremitus vid institutionen för Beteendevetenskap och lärande/ avd psykologi, Linköpings universitet.

Litteratur:

Hundeide, Karsten. (2006). Sociokulturella ramar för barns utveckling – barns livsvärldar. Studentlitteratur: Lund. (230 sidor)

Wennerberg, T. (2013). Själv och tillsammans: Om anknytning och identitet i relationer. Stockholm: Natur & Kultur. (300 sidor)

Beebe, B., & Steele, M. (2013). How Does Microanalysis of Mother-Infant Communication Inform Maternal Sensitivity and Infant Attachment? Attachment & human development, 15(0), 10.1080/14616734.14612013.14841050. doi:10.1080/14616734.2013.841050 (36 sidor)

Forskningsrapporter:

https://www.icdp.se/forskning-och-teori/ (ca 50 sidor)

Pris:

18000 kr + moms inkl. lunch och em. fika samt middag. Kurslitteratur och boende ingår inte. Kursdeltagarna skriver själva ut och tar med åhörarkopior, artiklar med mera.

Priset motsvarar halva avgiften (fyra dagar) för Handledarutbildning i programmet Vägledande samspel ICDP.

Information och anmälan:

Anmälan och inforamtion finns på ICDP:s hemsida under https://www.icdp.se/events/. För mer information ta kontakt med Annelie Waldau , email: annelie@icdp.se, tel: 0706722685 eller Paul Bergman email paul@icdp.se, tel 0706722629. Sista anmälningsdag 2017-03-10.

 

Utbildning i Empatiskt ledarskap

– en balans mellan empati, engagemang och måluppfyllelse

Vi vet idag att empati och känslomässiga relationer bygger upp vår tillit, glädje och acceptans. När vi känner oss trygga så är vi mer stödjande mot andra och mer engagerade i våra uppgifter vilket i sin tur är grunden för utveckling. Därför är ett empatiskt ledarskap en av nycklarna till en god arbetsplats.

När det finns tillit finns utrymme för engagemang, nyfikenhet och lärande, kvalitéer som är nödvändiga för att arbetet inte skall stagnera och bli rutinmässigt. Hur du som ledare stödjer engagemang nyfikenhet och fortsatt kunskapsutveckling beskrivs med stöd av Vägledande sampels meningsskapande dialog.

En arbetsplats behöver även ett gemensamt ramverk för samarbete och måluppfyllelse. Men det är en avsevärd skillnad om måluppfyllelse är en gemensam sak eller om det enbart är ledarens visioner. Därför ingår även reglerande dialog i utbildningen Empatiskt ledarskap.

När du som ledare skall utveckla din empatiska kompetens behöver du ha förståelse för dina egna och dina medarbetares reaktioner. Under utbildningen kommer att få inblick i hjärnans funktioner och reaktionsmönster. Allt för att du skall förstå varför du behöver vara empatisk i din ledarroll.

Vidareutbildning och certifiering

-för handledare/utbildare i Programmet Vägledande samspel ICDP för barn och unga

Då programmet Vägledande samspel ICDP lyfter in ny kunskap och praktik är det nödvändigt att våra utbildare följer med i utvecklingen. För alla er som är handledare/utbildare i programmet anordnas därför en vidareutbildning. Utbildningen berör frågor som litteraturbyte, nya moment i de utbildningar ni ger på nivå 1 och 2, ökat kunnande inom området för trauma och kännedom om nya kunskapsområden såsom neuroaffektiv teori. Frågor om demokrati och etik kommer att lyftas fram med tanke på att programmet särskilt riktas till de barn och föräldrar som saknar en självklar plats och gemenskap i vårt samhälle.

Utbildningen omfattar två heldagar och riktas särskilt till dig som utbildades till handledare i Vägledande samspel ICDP för några år sedan. Om det gått mer än fem år sedan du utbildades behöver du inom en två-års period delta i denna vidareutbildning. Om du till exempel utbildades till handledare mellan åren 2000 och 2011 har du tid till 2018-01-30 för att påbörja din vidareutbildning. Självklart kan även du som gått din utbildning i ett senare skede delta, kunskaps och erfarenhetsutbyte är knappast av ondo. Denna vidareutbildning kommer att innebära en nordisk certifiering som utbildare/handledare i programmet Vägledande samspel ICDP för barn och unga.