Om VS inom socialtjänsten

Arbetet utifrån programmet Vägledande samspel ICDP inom socialtjänsten varierar beroende på den inriktning man arbetar med; familjehem, behandling och/eller utredning.

Familjehem

För familjehem kan utmaningarna vara många. Den egna lyhördheten och förmågan till samspel hos de vuxna är avgörande för om ett barn får den omsorg och miljö som krävs för hans/hennes bästa. Som familjehem ska man också utifrån barnets bästa kommunicera med barnets biologiska nätverk. Med handledning och/eller kontinuerlig vägledning i ICDP stärks de vuxnas lyhördhet för barnets behov så att en positiv utveckling blir möjlig.

Behandling

För dig som arbetar med behandling inom socialtjänsten är det möjligt att arbeta med föräldrar både i grupp och/eller individuellt för att stötta det dagliga samspelet med barnet. Programmet lägger stor vikt vid att ge stöd till föräldrarna så att de litar på sina egna förmågor och tror sig om att kunna uppfostra sitt barn. En sådan uppfattning och attityd är avgörande för att ta hand om och upprätthålla ett positivt samspel till barnet. När föräldrarna uppfattar barnet på ett känslomässigt och lyhört sätt, samt har värderingar som överensstämmer med samhällets kommer mycket i deras uppfostran att te sig självklart. Barn i olika åldersgrupper utmanar oss som föräldrar på olika sätt. Programmet finns anpassat till barn i alla åldrar.

Utredning

När man arbetar med utredning av familjer och barn inom socialtjänsten beskriver man bland annat hur föräldrarna samspelar med barnet men också deras förmåga till att öka sin lyhördhet och sin förståelse för barnet. Att ha en bas i ICDP när man utreder gör att det i utredningen blir mycket tydligt vad barnet har för behov och hur samspelets kvalitet ser ut.

Teoretisk grund

Programmet vägledande Samspel ICDP, har sin grund i modern utvecklingspsykologi, anknytningsteori, affektteori, teorier om lärande och sociokulturell kontext.

Andra fördelar med att arbeta med programmet

  • Ökad lyhördhet och samspelsförmåga hos dig som socialarbetare
  • Gemensamt språk
  • Ökad kommunikation i personalgruppen
  • Ett program som gör att du blir mer säker i dina bedömningar
  • Ett program som stärker din kunskap om att arbeta utifrån barnkonventionen och barns rätt
  • Vill du veta mer om hur man kan arbeta med programmet inom socialtjänsten är du välkommen att ta kontakt med Caroline Wendel, 0706-722 639 eller caroline@icdp.se