Om VS inom äldreomsorgen

Programmet Vägledande samspel finns nu anpassat till äldreomsorgen.

Detta beskrivs i boken Programmet Vägledande samspel i äldreomsorgen (Hundeide & Edenhammar 2011).

Programmet används sedan 2008 inom äldreomsorgen i Skara. Ett fyrtiotal personer är utbildade i nivå 1 och använder programmet i de dagliga mötena med de äldre inom olika verksamheter, hemtjänst, äldreboende och dagverksamhet. Ett antal personer i ledningsfunktion har också gått utbildning. Under 2011 utbildas några personer i nivå 2 som i sin tur ska vägleda kollegor i programmet så att det får större genomslagskraft i arbetslagen. Vägledningen sker i grupper så att i slutet av 2011 kan omkring 150 personer använda sig av programmet i vardagen.

Under utbildningen får personalen stöd i att vidareutveckla sin förmåga till att skapa goda samarbetsrelationer med de äldre med hjälp av de åtta temana och de tre dialogerna. Goda samarbetsrelationer bidrar till trivsel och en hälsofrämjande miljö för alla.

Empati och resurstänkande är grundpelarna i programmet. Det vill säga de som går utbildningarna tränar sig i att se de äldre som enskilda individer med lång livserfarenhet och egna önskningar och avsikter. Personalen uppmuntras till att upptäcka och använda sig av de äldres egna resurser. Att tänka sig in i hur man själv skulle vilja ha det som äldre är en viktig aspekt.

I en intervju med äldreministern Maria Larsson i DN den 10 maj 2011 menar hon att ”De som jobbar med äldre ska ha bättre utbildning” och konstaterar att utbildningsnivån varierar mycket från kommun till kommun.

I Värdighetsutredningens betänkande Värdigt liv i äldreomsorgen (SOU 2008:5) formuleras sex aspekter som de anser hör till ett värdigt liv:

  • Integritet såsom rätt till ett privatliv och kroppslig integritet
  • Självbestämmande
  • Individanpassning
  • Delaktighet
  • Insatser av god kvalitet
  • Gott bemötande.Kontaktpersoner inom Stiftelsen ICDP Sweden; Annelie Waldau info@icdp.seKontaktpersoner inom äldreomsorgen i Skara; Birgitta Wallander,  birgitta.wallander@skara.se och Karin Westelius, karin.westelius@skara.se
  • Tre dialoger och åtta teman för gott samspel anpassade till äldreomsorg.
  • och Karin Edenhammar, karin.edenhammar@telia.com
  • Dessa sex aspekter diskuteras i utbildningar i Programmet Vägledande samspel som baserar sig i ett humanistiskt förhållningssätt. Programmet innehåller kunskap i hur man bygger upp, vidmakthåller och utvecklar relationer vilket utgör grunden för ett gott bemötande. Det är en kunskap som kommer till god användning inom alla relationsyrken, äldreomsorgen inberäknad.