Nyhetsbrev från Stiftelsen ICDP Sweden

---

Ny bok! 

”Allt man gör blir historia – vad är det för berättelser vi skapar”?

Ja, vad är det för berättelser vi skapar? Vi ville gärna ta del av några berättelser om hur Programmet Vägledande samspel används ute i landet. Denna bok heter ”Berättelser” den är baserad på ett tjugotal intervjuer och fyra rapporter, sammanlagt har ett femtiotal personer runt om i landet berättat om sina erfarenheter av att avvända Programmet Vägledande samspel i sin vardag. Vi har inte i första hand varit ute efter att problematisera utan ville ta reda på varför man använder programmet, hur man behåller kvalitén i arbetet och hur användarna uppfattar programmet.

Att använda berättelser det narrativa perspektivet, kan vara ett värdefullt komplement till andra sätt att ta in och värdera olika typer av verksamheten.

Boken består av tre delar; Den första delen handlar om programmets historia, bakgrund, innehåll och implementering i Sverige.

Den andra delen är bokens hjärta, nämligen alla intervjuer utskrivna och godkända i sin helhet. Dessutom finns rapporter skrivna av vägledare.

Tredje delen är en sammanfattning och reflektioner kring intervjuerna, diskussion och funderingar om framtiden.

En stor del av boken består av citat, det är avsiktligt. Det är användarnas åsikter om programmet som ska komma fram, det är deras röster vi höra. Detta är ingen undersökning med vetenskapliga anspråk. Det är ett försök att fånga något av det pågående arbetet med Programmet Vägledande samspel och reflektera över det som görs och sätta in det i ett större sammanhang och fundera över utvecklingen framåt.

Det har varit mycket spännande och intressant för mig att möta och diskutera programmet med alla dessa ICDP-are och fantastiskt roligt för att de tycker att programmet fungerar så bra i deras verksamheter.

Hjärtligt tack till alla för att ni ville vara med!

Stockholm i juni 2015

Karin Edenhammar

---

Påbyggnads och vidareutbildning och certifiering för handledare/utbildare i Programmet vägledande samspel ICDP för äldre 

Då programmet också utvecklats inom äldreomsorg erbjuder vi nu en påbyggnads och vidareutbildning för utbildare/handledare med särskild inriktning mot äldre.

Denna utbildning berör frågor som litteraturbyte, nya moment i de utbildningar ni ger på nivå 1 och 2 med inriktning mot äldre. Utbildningen ger också ökat kunnande inom området för trauma och kännedom om nya kunskapsområden såsom neuroaffektiv teori, speciellt med tanke på äldre. Under påbyggnadsdelen kommer särskilt frågor om demokrati och etik att lyftas fram med tanke på äldres roll och plats i vårt samhälle.  

Utbildningen omfattar tre heldagar och är nödvändig för dig som önskar utbilda personal inom äldreomsorgen på både nivå 1 och 2. Utbildningen är också en del av den nödvändiga vidareutbildningen som riktas till de handledare som utbildades för mer än fem år sedan.

Utbildningen kommer att innebära en nordisk certifiering för dig om utbildare och handledare i programmet Vägledande samspel ICDP för äldre.

Kostnad: 12000 per deltagare exkl. moms.

Plats: Ersta Konferens

Datum: tre heldagar 31 mars- 1 april. Kl 09.00-16.00, den tredje dagen kommer vid ett senare tillfälle

Kurslitteratur: ej komplett, kommer senare

Edenhammar, K., Vägledande samspel i äldreomsorgen. 2011, Stockholm: ICDP Förlag.

---

Basutbildning i Programmet Vägledande samspel ICDP för personal inom äldreomsorg.

Programmet vägledande samspel ICDP har nu utvecklats för personal inom äldreomsorgen, därför erbjuds nu riktade utbildningar inom detta verksamhetsområde. Syftet är att stödja personalens empati med och förståelse för den äldres upplevelse och förmåga. Under utbildningen genomförs övningar, rollspel, grupparbete samt egna filmer där deltagarna samspelar med äldre - allt för att öka den egna medvetenheten och lyhördheten och i mötet med äldre personer i behov av omsorg.

Målet med utbildningen är Vägledande samspels tre dialoger skall ge erbjuda en tydlig modell för ett empatiskt bemötande mellan personal och de äldre och mellan personal och personal.

Utbildningen genomförs under 4 heldagar fördelade på 2 dagar + 2 dagar med ca en månads mellanrum.

Kostnad: 7800 exkl moms per deltagare.

Plats: Ersta Konferens

Datum: 12-13 maj och 13-14 oktober 2016, kl. 9.00 - 16.00

Kurslitteratur: OBS…Litteraturlistan ej komplett, en fullständig kommer senare

Hundeide, K (2009) Vägledande Samspel i Praktiken – Genomförande av ICDP-programmet. Utgiven av Stiftelsen ICDP-Sweden. Beställs via hemsidan

Edenhammar, K & Hundeide, K (2011) Vägledande samspel i äldreomsorgen. Beställs via hemsidan

Wallroth, P (2010) Mentaliseringsboken, Karneval förlag.

---

Vidareutbildning och certifiering för handledare/utbildare i Programmet vägledande samspel ICDP för barn och unga

Då programmet Vägledande samspel ICDP lyfter in ny kunskap och praktik är det nödvändigt våra utbildare följer med i utvecklingen. För alla er som är handledare/utbildare i programmet anordnas därför en vidareutbildning. Utbildningen berör frågor som litteraturbyte, nya moment i de utbildningar ni ger på nivå 1 och 2, ökat kunnande inom området för trauma och kännedom om nya kunskapsområden såsom neuroaffektiv teori. Frågor om demokrati och etik kommer att lyftas fram med tanke på att programmet särskilt riktas till de barn och föräldrar som saknar en självklar plats och gemenskap i vårt samhälle.  

Utbildningen omfattar två heldagar och riktas särskilt till dig som utbildades till handledare i Vägledande samspel ICDP för några år sedan. Om det gått mer än fem år sedan du utbildades behöver du inom en två-års period delta i denna vidareutbildning. Om du till exempel utbildades till handledare mellan åren 2000 och 2011 har du tid till 2018-01-30 för att påbörja din vidareutbildning. Självklart kan även du som gått din utbildning i ett senare skede delta, kunskaps och erfarenhetsutbyte är knappast av ondo.     

Denna vidareutbildning kommer att innebära en nordisk certifiering som utbildare/handledare i programmet Vägledande samspel ICDP för barn och unga.   

Kostnad: 9000 per deltagare exkl. moms.

Plats: Ersta konferens

Tid: två heldagar den 22-23 september 2016 kl 09.00- 16.00

Kurslitteratur: litteraturlistan kommer senare. Tills vidare:

Hart, S. Schwartz, R., Från interaktion till relation. 2010, Stockholm: Liber.

Ryden, G. and P. Wallroth, Mentalisering: Att leka med verkligheten. 2008, Stockholm: Natur och Kultur.

Hart, S., Betydningen af samhørdighet. 2006, København: Hans Reitzels forlag. Svensk översättning (2009) Anknytning och samhörighet. Malmö: Gleerups utbildning AB, översättare Gun Zetterström.

---

Sista chansen för anmälan till seminarium den 6/11!

Tillsammans med Er vill vi gärna fira att ICDP 2015 funnits 15 år i Sverige! Vi äter en festmeny tillsammans på lunchen, lyssnar till vår föreläsare för dagen, Leif Strandberg, legitimerad psykolog och författare och presenterar nyheter från stiftelsen. Vi säljer Karin Edenhammars nya bok till rabatterat pris 120kr (170kr) inkl. moms.

Läs mer här! 

Boka din plats här!

---

Vid frågor om vår utbildningsverksamhet maila till info@icdp.se

Vid frågor om medlemssidorna maila till caroline@icdp.se

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Stiftelsen ICDP Sweden