Nyhetsbrev från Stiftelsen ICDP Sweden

---

Seminaruim med Carl Pether Wirsén På Ersta konferens den 23/3 -18

Beteendevetare, leg. psykoterapeut
Carl Pether har en beteendevetenskaplig bakgrund och filosofie magister i arbets- & organisationspsykologi. Tidigare arbetade han som verksamhetschef på Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade i Uppsala. Nu utbildar och handleder han personal runt om i landet som i sina verksamheter strävar efter hög kvalité i omvårdnaden av ensamkommande barn och ungdomar. Hur ser framgångsfaktorerna ut för att bygga ett förtroende och att genomföra ett bra samtal med ensamkommande unga som ofta bär på svåra traumatiserande händelser? Carl Pether Wirsén berättar om vikten av kroppsspråk och genuint intresse för ungdomarna i kombination med en kulturförståelse och en förståelse för tidigare anknytningsmönster.


Anmälan och mer information på vår hemsida www.icdp.se/event

---

ICDP är nu Specialistkurs för psykologer!

Kursen är ackrediterad som fördjupningskurs inom området Hälsopsykologi samt Pedagogisk psykologi som 1 av 6 specialistkurser.

Kursen kan också komma att tjäna som specialistkurs för andra inriktningar som breddkurs. Detta blir en bedömning utifrån hur kursen förhåller sig till vilka övriga kurser den blivande specialisten gått

Kurskod: AKO333

Läs mer om utbildningen på vår hemsida http://www.icdp.se/utbildningar/

Kursens riktar sig till psykologer som med vägledande och handledande insatser har direkt eller indirekt kontakt med omsorgspersoner. Med omsorgspersoner avses föräldrar, pedagoger i förskola och skola, personal på BVC MVC, personal inom socialtjänsten och familjehem.

Kursens syfte är att stärka omsorgskvalitén för barn och andra i behov av omsorg. Detta görs genom att fokusera att stödja omsorgspersonens lyhördhet och anpassning till omsorgstagaren i tre dialoger; den emotionella, den meningsskapande och den reglerande dialogen. Dessa dialoger antas ligga till grund för att utveckla en empatisk kommunikation som stödjer barnets emotionella, kognitiva och sociala utveckling.

Kursen är nära kopplad till Programmet Vägledande samspel ICDP (International Child Development Programme), vilket är ett internationellt hälsofrämjande basprogram. Programmet har stöd sig på anknytnings-, intersubjektiv och sociokulturell teori och forskning. 

Lärandemål:

• Att tillägna sig teoretisk kunskap om betydelsen av generella/universella hälsofrämjande interventioner för psykisk hälsa och utveckling.

• Att reflektera över programmet Vägledande samspel ICDP:s etiska kärna och filosofi.

• Att utifrån programmets tre dialoger kunna tillämpa samspelsanalys av kommunikationen mellan omsorgsperson och omsorgstagare.

• Att tillägna sig förståelse för den sociala kontextens betydelse för barn och vuxnas psykiska hälsa och utveckling.

• Att tillägna sig kunskaper i centrala delar av anknytnings-, intersubjektiv och neuroaffektiv teori.

• Att tillägna sig kunskaper om motivation och lärande i ett sociokulturellt perspektiv.

---

Stiftelsen släpper ny bok våren 2018!

Dialog och Demokrati av Paul Bergman

Vad är bakgrunden till att du skrivit Dialog o Demokrati?

Programmet behöver vara aktuellt och då pratade vi om hur etik, empati, god omsorg och dialog  är aktuellt i det samhälle vi lever i nu. Det känns viktigt att lyfta fram och koppla programmet till demokratiserande processer. Programmet har ju redan en djup förankring i konventionen om mänskliga rättigheter och då speciellt barnkonventionen. Så steget har inte varit så långt till att lyfta programmets demokratiserande syften. 

Hur tänker du om demokratisering i förhållande till barnuppfostran?

Jag tänker att även om föräldrar har mer makt och inflytande i samvaron med sina barn så är en av de viktigaste uppgifterna att stödja barnens delaktighet och ansvar i samvaron med andra människor. Om föräldrar kan förmedla att deras barn är viktiga personer som är värda att lyssna till, precis som barnet behöver lära sig att lyssna till andra, så påbörjas barnets känsla för demokratisering. Anledningen till att ordet demokratisering används istället för demokrati är för att det är en aktiv process som sker i det vardagliga samspelet i hemmet, skola etc. Vi vill helt enkelt belysa hur betydelsefullt ett lyhört och kärleksfullt samspel är för att barnet ska införlivas i vårt demokratiska samhälle. 

Finns det fler saker som är viktigt med boken?

Vi vill också försöka språkliggöra sådant som sker naturlig och utan att vi tänker på det. Det har varit ett grannlaga arbete att beskriva sådant som vanligtvis saknar ord. I detta arbete hänvisar boken till ny forskning inom utvecklingspsykologi där  neuroaffektiv psykologi. Den teoretiska basen är mycket stor och det har varit svårt att klä det i en språkdräkt som är begriplig. En viktig aspekt är också att föräldrar och andra omsorgspersoner behöver acceptera sig själva så som de är. Därför lyfts också gamla begrepp som "good enough" och nya som "self compassion" fram som viktiga teman i boken. 

Vem skall läsa boken?

Den riktar sig framförallt till professionella inom vård och omsorg. 

---

Vid frågor om vår utbildningsverksamhet maila till info@icdp.se

Vid frågor om medlemssidorna maila till caroline@icdp.se

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Stiftelsen ICDP Sweden