Nyhetsbrev från Stiftelsen ICDP Sweden

---

ICDP NORDENS NÄTVERKSMÖTE

VI TRÄFFAS PÅ ARONSBORG I STOCKHOLM BÅLSTA DEN 9-10 MAJ 2017

Konferensen har i år rubriken Dialog och Demokrati. Vi vill därför inleda med att särskilt uppmärksamma den demokratiska och etiska grunden i ICDP-programmet.

Som deltagare kommer du att ta del av en mängd ICDP-arbete inom flera fält runt om i de nordiska länderna. Nätverksmötet första dag kommer därför att fokusera på systematiserade erfarenheter och forskningsrapporter om ICDP-programmet.

Konferensens huvudföreläsare Roger Säljö är professor i pedagogisk psykologi och föreståndare för det av Vetenskapsrådet finansierade Linnécentret om lärande och medier vid Göteborgs universitet. Han kommer att föreläsa om hur lärprocesser formas av de kulturella redskap som utvecklats i ett samhälle. Säljö är en av de forskare och författare i norden som Karsten Hundeide refererade till. Hans insats är betydande för att förstå hur lärande utvecklas mellan människor och i människors möte med kulturella redskap i både vardag och pedagogisk verksamhet.

Samtidigt kommer det musikaliska och personliga att få stor plats. Tommie Haglund, en svensk kompositör med internationellt rykte, lyfter fram betydelsen av skapande för att övervinna smärta och sjukdom. I samband med hans föredrag presenteras också en nyproduktion av boken Känsloresan, där man med musikens hjälp tränar barn att uttrycka och förstå sina känslor.

• Nyfiken på forskning och utvärdering av programmet i Norden

• Vill inspireras och få nya idéer om hur man använder Vägledande samspel ICDP

• Möta andra som arbetar programmet i Norden

• Hitta eller initiera samnordiska projekt omkring Programmet Vägledande samspel ICDP 

Välkomna!

Sista bokningsdag 2017 04 10

För att läsa mer och boka din plats tryck här

---

Vidareutbildning och certifiering för handledare/utbildare i Programmet vägledande samspel ICDP för barn och unga

Då programmet Vägledande samspel ICDP lyfter in ny kunskap och praktik är det nödvändigt våra utbildare följer med i utvecklingen. För alla er som är handledare/utbildare i programmet anordnas därför en vidareutbildning. Utbildningen berör frågor som litteraturbyte, nya moment i de utbildningar ni ger på nivå 1 och 2, ökat kunnande inom området för trauma och kännedom om nya kunskapsområden såsom neuroaffektiv teori. Frågor om demokrati och etik kommer att lyftas fram med tanke på att programmet särskilt riktas till de barn och föräldrar som saknar en självklar plats och gemenskap i vårt samhälle.  

Utbildningen omfattar två heldagar och riktas särskilt till dig som utbildades till handledare i Vägledande samspel ICDP för några år sedan. Om det gått mer än fem år sedan du utbildades behöver du inom en två-års period delta i denna vidareutbildning. Om du till exempel utbildades till handledare mellan åren 2000 och 2011 har du tid till 2018-01-30 för att påbörja din vidareutbildning. Självklart kan även du som gått din utbildning i ett senare skede delta, kunskaps och erfarenhetsutbyte är knappast av ondo.     

Denna vidareutbildning kommer att innebära en nordisk certifiering som utbildare/handledare i programmet Vägledande samspel ICDP för barn och unga.   

Kostnad: 9000 per deltagare exkl. moms.

Plats: Ersta konferens

Tid: två heldagar den 9-10 mars 2017 kl 09.00- 16.00

Kurslitteratur: litteraturlistan kommer senare. Tills vidare:

Hart, S. Schwartz, R., Från interaktion till relation. 2010, Stockholm: Liber.

Ryden, G. and P. Wallroth, Mentalisering: Att leka med verkligheten. 2008, Stockholm: Natur och Kultur.

Hart, S., Betydningen af samhørdighet. 2006, København: Hans Reitzels forlag. Svensk översättning (2009) Anknytning och samhörighet. Malmö: Gleerups utbildning AB, översättare Gun Zetterström.

Du som är Handledare/Utbildare i ICDP kan boka din plats här 

---

Det finns också platser kvar till våra övriga utbildningar under våren 2017. Det är utbildning på Basnivå, till Vägledare och Handledare/Utbildare i programmet Vägledande samspel ICDP. Läs mer och anmäl dig här

---

Vid frågor om vår utbildningsverksamhet maila till info@icdp.se

Vid frågor om medlemssidorna maila till caroline@icdp.se

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Stiftelsen ICDP Sweden