ICDP i Norden

Styrelserna för Sverige, Finland, Norge och Danmark träffas en gång per år för att diskutera gemensamma frågor. Det kan handla om att enas om liknande riktlinjer gällande utbildningskrav, utveckling och organisation i respektive land.

I Norge finns det dels en förening för ICDP och deras arbete kan ni läsa om på http://www.icdp.no/  De samarbetar med Barne-, ungdoms- og familiediktoratet, då programmet också är ett nationellt program som ligger under Norges motsvarighet till socialdepartementet. Om dem kan du läsa mer om på http://www.bufdir.no/Familie/hjelp_til_foreldre/

I Danmark finns det flera organisationer som arbetar med ICDP. Dessa kan du läsa om på respektive hemsida. Dansk center for ICDP  http://www.danskcenterfor-icdp.dk/velkommen

UCN – University College Nordjylland http://ucn.dk/forside/icdp/forside/forside.aspx samt GR psykologerna http://www.icdp.dk/forside

I Finland har börjat implementera programmet. De har startat en förening som ingår i den nordiska gruppen från april år 2012. Läs mer på www.icdp.fi

Nordiskt nätverksmöte hålls vartannat år i något av de nordiska länderna. Till dessa möten kommer alla som är intresserade av ICDP.

Nästa möte kommer vara i Sverige 9-10 maj 2017.