Specialistkurs för psykologer

Laddar Karta...

Datum/Tid
Date(s) - 11/10/2018
00:00

Plats
Hotel Kristina

Kategorier


Kursplan specialistkurs för psykologer

Hälsofrämjande psykologi avseende samspelskvalitén i omsorg, pedagogik och vård

Datum: 11-12/10 2018, datum för våren 2019 ej satta. Totalt fyra heldagar.

Kurskod: AKO333

Område:

Kursen är ackrediterad som fördjupningskurs inom området Hälsopsykologi samt Pedagogisk psykologi som 1 av 6 specialistkurser.

Kursen kan också komma att tjäna som specialistkurs för andra inriktningar som breddkurs. Detta blir en bedömning utifrån hur kursen förhåller sig till vilka övriga kurser den blivande specialisten gått.

Kursens syfte:

Kursens riktar sig till psykologer som med vägledande och handledande insatser har direkt eller indirekt kontakt med omsorgspersoner. Med omsorgspersoner avses föräldrar, pedagoger i förskola och skola, personal på BVC MVC, personal inom socialtjänsten och familjehem.

Kursens syfte är att stärka omsorgskvalitén för barn och andra i behov av omsorg. Detta görs genom att fokusera att stödja omsorgspersonens lyhördhet och anpassning till omsorgstagaren i tre dialoger; den emotionella, den meningsskapande och den reglerande dialogen. Dessa dialoger antas ligga till grund för att utveckla en empatisk kommunikation som stödjer barnets emotionella, kognitiva och sociala utveckling.

Kursen är nära kopplad till Programmet Vägledande samspel ICDP (International Child Development Programme), vilket är ett internationellt hälsofrämjande basprogram. Programmet har stöd sig på anknytnings-, intersubjektiv och sociokulturell teori och forskning. En uppföljning (6 – 12 månader), visade att föräldrarna efter att ha deltagit i ICDP-programmet hade bättre föräldraförmåga, mindre ensamhet och en tendens till bättre strategier i sitt föräldraskap än en kontrollgrupp ([1]Skar, et al 2015).

Lärandemål:

  • Att tillägna sig teoretisk kunskap om betydelsen av generella/universella hälsofrämjande interventioner för psykisk hälsa och utveckling.
  • Att reflektera över programmet Vägledande samspel ICDP:s etiska kärna och filosofi.
  • Att utifrån programmets tre dialoger kunna tillämpa samspelsanalys av kommunikationen mellan omsorgsperson och omsorgstagare.
  • Att tillägna sig förståelse för den sociala kontextens betydelse för barn och vuxnas psykiska hälsa och utveckling.
  • Att tillägna sig kunskaper i centrala delar av anknytnings-, intersubjektiv och neuroaffektiv teori.
  • Att tillägna sig kunskaper om motivation och lärande i ett sociokulturellt perspektiv.

Kursens innehåll:

Kursens består av föreläsningar, inläsning litteratur samt aktuell forskning, fallbeskrivningar, egna papers, samspelsanalyser med hjälp av video, övningar och diskussioner.

Kursens omfattning och upplägg:

Kursen omfattar 24 lärarledda lektionstimmar uppdelade på 4 heldagar i konferens- eller internatform.

Behörighetskrav:

Leg psykolog. Genomgått basutbildning (nivå 1) och utbildning till certifierad vägledare (nivå 2) i programmet Vägledande samspel ICDP.

Om psykologen redan är utbildad på nivå 3 genomförs specialistutbildningen för psykologer i anslutning till vidareutbildning för handledare/utbildare i programmet.

Om psykologen väljer att enbart genomföra specialistkursen ger detta rättigheter att utbilda i programmet Vägledande samspel på basnivå (nivå 1).

Examination:

Utbildningen kommer att bedömas som godkänd/icke godkänd. Obligatorisk närvaro på föreläsningar och examination. Endast en dag frånvaro kan kompletteras skriftligt.

Deltagarna skriver ett fyrsidigt paper om den planerade utbildningsinsatsen (nivå 1) med personal som möter föräldrar (MVC, BVC, socialtjänst) eller andra omsorgspersoner (t ex i förskola, skola, behandlingshem). I detta paper ska det finnas en tydlig koppling mellan det praktiska genomförandet och för utbildningen aktuell teori. Uppgiften examineras även muntligt.

Handledningen skall utgå ifrån programmets teman och principer. Kursdeltagarna förväntas vara aktiva i diskussioner och övningar.

Individuell skriftlig examination på teori.

Kursansvarig och examinator:

Kursansvariga: Annelie Waldau, leg psykolog, leg psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi.

Paul Bergman, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare lärare i psykoterapi och doktorand vid Institutionen för Beteendevetenskap och lärande/ avd psykologi, Linköpings universitet

Examinator: Rolf Holmqvist, professor eremitus vid institutionen för Beteendevetenskap och lärande/ avd psykologi, Linköpings universitet.

Litteratur:

Hundeide, Karsten. (2006). Sociokulturella ramar för barns utveckling – barns livsvärldar. Studentlitteratur: Lund. (230 sidor)

Wennerberg, T. (2013). Själv och tillsammans: Om anknytning och identitet i relationer. Stockholm: Natur & Kultur. (300 sidor)

Mårtensson Blom, K., & Wrangsjö, B. (2013). Intersubjektivitet – det mellanmänskliga i vård och vardag. Lund: Studentlitteratur. (270 sidor)

Beebe, B., & Steele, M. (2013). How Does Microanalysis of Mother-Infant Communication Inform Maternal Sensitivity and Infant Attachment? Attachment & human development, 15(0), 10.1080/14616734.14612013.14841050. doi:10.1080/14616734.2013.841050 (36 sidor)

Forskningsrapporter:

http://www.icdp.se/forskning-och-teori/ (ca 50 sidor)

Plats:

Hotel Kristina, Rektor Cullbers väg 1. Sigtuna.

Pris:

18000 kr + moms inkl. lunch och em. fika samt middag. Kurslitteratur och boende ingår inte. Kursdeltagarna skriver själva ut och tar med åhörarkopior, artiklar med mera.

Priset motsvarar halva avgiften (fyra dagar) för Handledarutbildning i programmet Vägledande samspel ICDP.

Information:

För mer information ta kontakt med Annelie Waldau , email: annelie@icdp.se, tel: 0706722685 eller Paul Bergman email paul@icdp.se, tel 0706722629.

 

Bookings

18 000,00kr